Általános Szerződési Feltételek

A jelen Felhasználási Feltételek dokumentumcélja, hogy szabályozza a www.writengo.io honlapnak (a továbbiakban: Honlap), annak összes funkciójának és szolgáltatásának – ideértve az ottfellelhető bármely termék, termékminta, szoftver - használatát (atovábbiakban Szolgáltatás). A szolgáltatás üzemeltetője jogosult aSzolgáltatás tartalmát egyoldalúan megváltoztatni, illetve jogosult aSzolgáltatás nyújtását felfüggeszteni, abbahagyni.

A Szolgáltatás üzemeltetője (a továbbiakban: a Szolgáltató):

Cégnév: Intelli Soft Kft.

Székhely: 2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 30.

Cégjegyzékszám:13 09 224553

A Szolgáltató kizárólagos tulajdonosa aSzolgáltatásnak. A Szolgáltató kifejezett írásbeli előzeteshozzájárulása nélkül sem jogi, sem természetes személy nem jogosult azWrite&Go kifejezés bármilyen jellegű használatára.

Fogalmak:

· Felhasználó: az atermészetes személy, aki a Honlapon megadott feltételek szerint regisztráltés érvényes regisztrációval rendelkezik.

· Látogató: az a természetes személy, aki a Honlapot megnyitja és nem rendelkezikérvényes regisztrációval és nem fér hozzá a Szolgáltatáshoz.

· Fogyasztó: a Felhasználó és a Látogató személyek együttvéve.

· Fizetős szolgáltatás: aSzolgáltatáson feltüntetett bármely olyan Szolgáltatás, amely kizárólagellenérték fejében vehető igénybe.

1. A Szolgáltatás igénybevételének feltétele a jelen FelhasználásiFeltételek elfogadása.

Amennyiben a Fogyasztó nem fogadja el aFelhasználási Feltételeket, nem lesz jogosult a Szolgáltatásokigénybevételére. A Szolgáltatás használatával egyidőben Fogyasztó ésa Szolgáltató között szerződés jön létre, azaz a Fogyasztó elfogadja ajelen Felhasználási Feltételeket. A regisztrációval a jelenFelhasználási Feltételekben foglalt vonatkozó előírásokat a Fogyasztómagára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Látogató aSzolgáltatást regisztráció nélkül veszi igénybe (pl.: ismertető anyagokvizsgálata), a Szolgáltatás használata szintén – a Szolgáltatáshasználatából adódóan - a jelen Felhasználási Feltételek szerinttörténik.

A Fogyasztó és a Szolgáltatás üzemeltetőjeközött létrejött szerződésre a magyar jog szabályai alkalmazandóak.

A Felhasználási Feltételek alapján aFogyasztó jogosulttá válik a Szolgáltatásnak jelen FelhasználásiFeltételeknek megfelelő igénybevételére, ideértve a Szolgáltatás,illetve annak egyes elemei, szoftverei felhasználását (a Szolgáltatásegyes elemeit kizárólag a Felhasználó veheti igénybe).

A Fogyasztó és a Szolgáltatás üzemeltetőjeközött a szerződés határozatlan időre jön létre. Jelen FelhasználásiFeltételek tartalmát a Szolgáltatás üzemeltetője egyoldalúan jogosultmegváltoztatni. A hatályos Felhasználási Feltételeket a Szolgáltatásüzemeltetője a www.writengo.io linken tesziközzé. A Szolgáltatásnak a Felhasználási Feltételek módosításátkövető használatával (látogatásával) a módosított FelhasználásiFeltételeket a Fogyasztó elfogadja.

Amennyiben a Szolgáltatás üzemeltetőjetudomást szerez arról, hogy a Fogyasztó jogellenes magatartást tanúsít,illetve ennek gyanúját észleli, jogosult a Szolgáltatás használatától aFogyasztót eltiltani. Az eltiltás következtében elszenvedett bármilyenjellegű kárért a Szolgáltatás üzemeltetőjét semmilyen felelősség nemterheli. A Fogyasztót a jogellenes magatartásával okozott bármilyenjellegű kárért teljes polgári jogi és büntetőjogi felelősség terheli.Az ilyen magatartásokkal összefüggésben a Szolgáltatás üzemeltetőjétsemmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben a Fogyasztó jogellenesmagatartásával kapcsolatban a Szolgáltatás üzemeltetőjét bármilyenhatóság vagy bíróság kártérítés vagy bírság, büntetés stb.megfizetésére kötelezi, Fogyasztó köteles a Szolgáltatás üzemeltetőjeszámára megfelelő kártérítést nyújtani.

2. Felhasználási feltételek

A jelen Felhasználásifeltételek akkor alkalmazandók, amikor a Felhasználó a Szolgáltatásthasználja. Adatvédelmi szabályzatunk magában foglalja, hogy milyen módontároljuk a felhasználói és személyes adatokat.

A Szolgáltatás által generált tartalmak(Szolgáltatást) minden Fogyasztó kizárólag saját felelősségérehasználhatja fel. A Szolgáltatás üzemeltetője nem vállal felelősségéta Szolgáltatás által generált tartalmak hitelességéért,kizárólagosságáért vagy egyéb vagyoni és nem vagyonikövetkezményeiért.

Tartalom

A Felhasználó szolgáltathat aSzolgáltatásokhoz beviteli tartalmat egy weboldal cím (más néven URL cím) megadásával("Bevitel"), és a Szolgáltatások által a Bevitel alapjángenerált és visszaküldött kimenetet kaphat ("Kimenet") aválaszüzenetek formájában. A Szolgáltatás a Bevitel által megadott adatokból ésinformációkból táplálkozik, egyéb forrást és hivatkozási alapot nem használ ésalkalmaz a működés során. A Felhasználási Feltételek egyidejű elfogadásával aFelhasználó garantálja, hogy az általa megadott weboldal címen megjelenítetttartalmakat jogosult felhasználni a chatbot betanítására. A Bemenet és aKimenet együttesen "Tartalom". A Kimenethez fűződő minden jogot,jogcímet, adatot és érdeket a Szolgáltató átruház a Felhasználó számára. Ez aztjelenti, hogy a Fogyasztó bármilyen célra felhasználhatja a Tartalmat,beleértve a kereskedelmi célokat, mint például az eladás vagy aközzététel, ha betartja a jelen Feltételeket. A Szolgáltató a Tartalmakat aSzolgáltatásainak a fejlesztésére használhaja fel, kereskedelmi célokra nemjogosult azokat hasznosítani, továbbá a Felhasználók által generált tartalmak semkerülnek felhasználásra más Szolgáltatás tanítására és oktatására.

A Szolgáltató nem vállalfelelősséget és nem vállal felelősséget a Felhasználó vagy harmadik fél által aSzolgáltatásokon keresztül közzétett, elküldött vagy más módon elérhetővé tettÜgyféltartalmakért. A Felhasználó egyedül felelős a Felhasználói tartalomért ésa Szolgáltatásokon történő közzététel, közzététel, megosztás vagy egyéb módontörténő hozzáférhetővé tétel következményeiért.

A gépi tanulástermészetéből adódóan előfordulhat, hogy a Kimenet nem egyedi afelhasználók között, és a Szolgáltatások nagy mértékben hasonlókimenetet generálhatnak. Más felhasználók is feltehetnek nagy mértékbenhasonló kérdéseket, kulcsszavakat és témákat, így nagy mértékbenhasonló választ kaphatnak. A más felhasználók által kért és másfelhasználók számára generált válaszok egymással nincsenek kapcsolatban.

3. A Fizetős Szolgáltatás igénybevétele

A fizetős szolgáltatás igénybevételéhezregisztráció szükséges. A regisztrációhoz szükséges az alábbi adatokmegadása:

· E-mail cím

· Jelszó

· Weboldal URL cím

· Chatbot név

· Ügyélszolgálat e-mail címe

A regisztráció során a Felhasználó megad egyjelszót, amelyet köteles titokban tartani. A jelszó titokban tartásáértkizárólag a Felhasználó felel. Felhasználó tudomásul veszi,hogy a jelszót érintő bárminemű visszaéléssel kapcsolatban bekövetkezőbármilyen jellegű kárért a Szolgáltatás üzemeltetőjét semmilyenfelelősség nem terheli. Felhasználó felelős a jelszó illetéktelenszemélyek által történő megszerzésével bármely harmadik személynekokozott bármilyen jellegű kárért. Amennyiben Felhasználó tudomásárajut, hogy jelszava illetéktelen személy tudomására jutott, illetve azzalbármilyen jellegű visszaélést követtek el, köteles azt haladéktalanuljelezni a Szolgáltatás üzemeltetőjének.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy teljeskörű polgári és büntetőjogi felelősséggel tartozik az általa megadottadatok valóságnak való megfeleléséért. A Felhasználó által megadottweboldal címet nem szükséges tulajdonolnia, azonban a Felhasználó fellelőssége,hogy a weboldalon található információk felhasználásához legyen jogosultsága. Aszemélyes adatokkal kapcsolatban elkövetett bármilyen jellegű visszaélésmiatt a Szolgáltatás üzemeltetőjét semmilyen felelősség nem terheli. Aregisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthetőadatok esetén a Fizetős Szolgáltatások szerződésszerű igénybevételérenem keletkezik jogosultság. A Szolgáltatás üzemeltetőjét a Felhasználóáltal tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethetőkésedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semmineműfelelősség nem terheli. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy aSzolgáltatás üzemeltetője, mint adatkezelő személyes adatait aFelhasználási Feltételekben és az Adatkezelési tájékoztatóbanmeghatározottak szerint kezelje, továbbítsa, feldolgozza. Az adatkezelés atermészetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetébentörténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az EurópaiParlament és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadott 2016/679. számúrendelet (a továbbiakban: „GDPR” vagy „Rendelet”), valamint az információs önrendelkezési jogról és azinformációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:„Infotv.”) rendelkezései alapján, annak megfelelőentörténik. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a regisztrációnakfeltétele a Felhasználási Feltételekben meghatározott adatok megadása. AFelhasználó személyes adatai kezelésének célja a Szolgáltatáshasználata és a Fizetős Szolgáltatás igénybevétele.

A Felhasználó fenti adatkezeléshez aregisztrációval kifejezetten, önkéntesen hozzájárul. Felhasználó kezeltaz Adat törlését bármikor kérelmezheti az Adatvédelmi tájékoztatóbanmegadott elérhetőségen keresztül, melynek a Szolgáltatás üzemeltetőjeaz Adatkezelési tájékoztatóban rögzített határidőn belül eleget tesz,amennyiben az Adat kezelésének nincs más jogalapja. Az Adatot aSzolgáltatás üzemeltetője törli, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagyFelhasználó erre irányuló igénye esetén.

A megjelenített Fizetős Szolgáltatások onlinerendelhetők meg. A Szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árakforintban értendők. Ha a Felhasználó egy másik személy vagy szervezetnevében használja a Szolgáltatásokat, akkor rendelkeznie kellfelhatalmazással arra, hogy az ő nevében elfogadja a Feltételeket. A fiókregisztrációjához pontos és teljes körű adatokat kell megadnia. Nemteheti hozzáférési azonosítóit vagy fiókját elérhetővé a szervezeténkívül más számára, és a Felhasználó felelős minden olyantevékenységért, amely a Felhasználó azonosítóit használva történik.

4. Használatikövetelmények

A Felhasználó a jelen FelhasználásiFeltételeknek megfelelően férhet hozzá a Szolgáltatásokhoz, és mi nembiztosítunk kizárólagos jogot a Felhasználónak a Szolgáltatásokhasználatára. A Szolgáltatások használata során a Felhasználó kötelesbetartani a jelen Feltételeket és az összes vonatkozó törvényt.

A Felhasználó vállalja, hogy akövetkezők egyikét sem teszi meg:

· Olyan Ügyféltartalmat teszközzé, tölt fel, tesz közzé, küld be vagy továbbít, amely: (i) harmadik félszabadalmát, szerzői jogát, védjegyét, üzleti titkát, erkölcsi jogát vagy egyébszellemi tulajdonjogát, illetve nyilvánossághoz vagy magánélethez fűződő jogátsérti, eltulajdonítja vagy megsérti; (ii) megsérti vagy olyan magatartásraösztönöz, amely bármely alkalmazandó törvényt vagy rendeletet sért, vagypolgári jogi felelősségre vonást eredményezne; (iii) csalárd, hamis,félrevezető vagy megtévesztő; (iv) becsületsértő, obszcén, pornográf, vulgárisvagy sértő; (v) bármely személy vagy csoport elleni diszkriminációt,rasszizmust, gyűlöletet, zaklatást vagy károkozást népszerűsít; (vi) erőszakosvagy fenyegető, vagy bármely személy vagy szervezet elleni erőszakot vagyfenyegető cselekedeteket népszerűsít; vagy (vii) illegális vagy károstevékenységeket vagy anyagokat népszerűsít;

· A Szolgáltatások bármelyikénekvagy egészének terjesztése, eladása, kölcsönadása, átruházása vagy bármilyenjog átadása (kivéve a generált tartalmakat a jelen Megállapodásban megengedettmódon);

· Létrehozni bármilyen szoftvert,amely lényegében ugyanúgy működik, mint a Szolgáltatások (beleértve azokbármely összetevőjét), és azt harmadik feleknek felajánlani;

· A Szolgáltatások módosítása,megváltoztatása, meghamisítása, javítása vagy más módon történő származtatottművek létrehozása, vagy erre irányuló kísérlet;

· A Szolgáltatásokat bármilyenkémprogrammal, rosszindulatú szoftverrel, vírussal, féreggel, trójai falóvalvagy más rosszindulatú vagy káros kóddal, illetve olyan szoftveralkalmazássalkapcsolatban használni, amelyet a felhasználók nem engedélyeztek kifejezettenés tudatosan a számítógépükre vagy más elektronikus eszközre történő letöltésvagy telepítés előtt;

· A Szolgáltatások használata a Write&Govagy licencadóinak modelljei, algoritmusai és rendszerei mögöttes összetevőinekfeltárására, például a Write&Go vagy licencadói modelljeinek súlyainakkiszivárogtatása a logitokon keresztül történő klónozással;

· Eltávolítani, eltakarni vagymegváltoztatni bármilyen értesítést, beleértve a Szolgáltatásokon (beleértveazok bármely összetevőjét) megjelenő vagy azokban található, a szellemitulajdonjogokra vonatkozó értesítéseket;

· A Szolgáltatások (beleértveazok bármely összetevőjét) működésébe vagy megfelelő működésébe valóbeavatkozás vagy annak megkísérlése;

· A Wirte&Go kifejezettírásbeli hozzájárulása nélkül használni, megjeleníteni, tükrözni vagy keretbefoglalni a Szolgáltatásokat vagy a Szolgáltatásokon belüli bármely egyedielemet, a Write&Go nevét, bármely Write&Go védjegyet, logót vagy egyébtulajdonosi információt, illetve az oldalon található bármely oldal vagy űrlapelrendezését és kialakítását;

· A Szolgáltatások nem nyilvánosterületeihez, a Write&Go számítógépes rendszereihez vagy a Write&Goszolgáltatóinak műszaki átviteli rendszereihez való hozzáférés, azokmeghamisítása vagy használata;

· Megkísérelni a Wirte&Gobármely rendszerének vagy hálózatának szondázását, átvizsgálását vagysebezhetőségének tesztelését, illetve a biztonsági vagy hitelesítésiintézkedések megsértését;

· A Wirte&Go vagy a Wirte&Gobármely szolgáltatója vagy bármely más harmadik fél (beleértve egy másikfelhasználót is) által a Szolgáltatások védelme érdekében bevezetett bármelytechnológiai intézkedés elkerülése, megkerülése, eltávolítása, deaktiválása,károsítása, dekódolása vagy más módon történő megkerülése;

· Megkísérelni aSzolgáltatásokhoz való hozzáférést vagy keresést, illetve a Szolgáltatásoktartalmának letöltését a Wirte&Go által biztosított szoftvertől és/vagykeresőprogramoktól eltérő motor, szoftver, eszköz, ügynök, eszköz vagymechanizmus használatával;

· Webes adatgyűjtés vagy webesadatkivonási módszerek használata a Szolgáltatásokból (beleértve a generálttartalmat) vagy a Wirte&Go, licencadói és kapcsolt vállalkozásaikszoftvereiből, modelljeiből vagy rendszereiből történő adatnyerés céljából.

· Bármilyen kéretlen vagyengedély nélküli reklám, promóciós anyag, e-mail, levélszemét, spam, lánclevélvagy egyéb kérés küldése;

· A Wirte&Go kifejezettírásbeli hozzájárulása nélkül meta-tagek vagy más rejtett szöveg vagymetaadatok használata, amelyek a Wirte&Go védjegyét, logóját URL-címét vagyterméknevét használják;

· A Szolgáltatásokat vagy azokbármely részét bármilyen kereskedelmi célra vagy harmadik fél javára, illetve ajelen Feltételek által nem megengedett módon használni;

· Meghamisítani bármely TCP/IPcsomag fejlécét vagy a fejléc információ bármely részét bármely e-mailben vagyhírcsoport-bejegyzésben, vagy bármilyen módon felhasználni a Szolgáltatásokatmódosított, megtévesztő vagy hamis forrásazonosító információk küldésére;

· A Szolgáltatások nyújtásáhozhasznált bármely komponens vagy szoftver megfejtése, dekompilálása,szétszerelése, szétszedése, visszafejtése, fordított összeállítása,visszafejtése, dekompilálása, lefordítása vagy visszafejtése, a Szolgáltatásokbármely komponensének forráskódjának felfedezése, vagy a fentiek bármelyikénekmegkísérlése;

· Megzavarni, vagy megkísérelnimegzavarni bármely felhasználó, állomás vagy hálózat hozzáférését, beleértve,korlátozás nélkül, vírus küldését, a Szolgáltatások túlterhelését,elárasztását, spammelést vagy levélbombázást;

· A Szolgáltatások másfelhasználóinak kifejezett engedélye nélkül gyűjteni vagy tárolni bármilyenszemélyazonosításra alkalmas információt a Szolgáltatásokból;

· Megszemélyesíti magát, vagyhamisan mutatja be bármely személyhez vagy szervezethez való tartozását;

· A Szolgáltatások olyan módontörténő használata, amely társadalmi károkat okoz, beleértve, de nemkizárólagosan, (i) a végfelhasználók megtévesztése, hogy bármely generálttartalom emberi generálással készült olyan generatív felhasználási esetekben,amelyekben nem vesz részt ember a hurokban, (ii) spam generálása, és (iii)tartalom generálása választási kampányokban való terjesztésre;

· Bármely más személyt a fentiekbármelyikének megtételére bátorítani vagy lehetővé tenni.

A Wirte&Go nem kötelesellenőrizni a Szolgáltatásokhoz való hozzáférést vagy a Szolgáltatásokhasználatát, illetve felülvizsgálni vagy szerkeszteni bármilyen tartalmat. Azonban,a Write&Go-nak joga van erre a Szolgáltatások üzemeltetése, a jelenFeltételeknek való megfelelés biztosítása, valamint az alkalmazandótörvényeknek vagy egyéb jogi követelményeknek való megfelelés érdekében.

A Szolgáltatás üzemeltetője részletesenfeltünteti a Fizetős Szolgáltatás nevét, leírását a weboldal címbeolvasása után. Az árakat a Szolgáltató dinamikusan határozza meg mindenFelhasználó számára, a Beviteli Tartalom mennyisége alapján.

A Szolgáltatáson lévő FizetősSzolgáltatások ellenértékéről, az Intelli Soft Kft. a törvényikötelezettségének eleget téve, NAV által elfogadott elektronikus számlátállít ki, amelyet a regisztráció során megadott email címre küld el.

Amennyiben a Felhasználó személyes adataimegváltoznak, köteles azt a Szolgáltató irányába haladéktalanul bejelenteni.

4.1. A Fizetős Szolgáltatás megrendelésének leírása:

Chatbot szolgáltatás

A Szolgáltató a szolgáltatásokat megújulóelőfizetésként kínálja, melyet a Felhasználónak nyilatkozattal el kellfogadnia, ahhoz, hogy létrejöjjön a szolgáltatásra vonatkozóelőfizetés. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el az adott szolgáltatásfeltételeit a szolgáltatást nem tudja megvásárolni. Az előfizetésesszolgáltatás azt jelenti, hogy a szolgáltatás automatikusan megújul mindenhónapban mindaddig, míg a Felhasználó le nem mondja.

A Szolgáltató a Felhasználó online fizetésirendszeren keresztül megadott, fizetéshez szükséges kártyaadattartalmáról (kártya-, illetve a mögötte álló számla adatairól,számáról, lejárati dátumáról) nem szerez tudomást, azt kizárólag azonline fizetési rendszer tárolja a Felhasználó által adott kifejezetthozzájáruló nyilatkozat alapján (Bővebben az online fizetésirendszerekről az Adatkezelési Tájékoztató tartalmaz információt). Azelőfizetéses szolgáltatás díja a Felhasználó megadott paramétereialapján úgy kerül automatikusan levonásra a Felhasználó által megadottbankkártyáról, hogy a Szolgáltató egy, az online fizetési rendszer általgenerált egyedi azonosító útján – melyből semmilyen következtetés nemvonható le a Felhasználó bankkártya adataira – kezdeményezi az onlinefizetési rendszernél a levonást, melynek a Felhasználó által megadotthozzájárulás alapján az általa tárolt adatok alapján eleget tesz.

Amennyiben a szolgáltatás során aFelhasználó bankkártyáján történő terhelés sikertelen, aszolgáltatás automatikusan felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg aFelhasználó a díjat meg nem fizeti, vagy az automatikusan megújuló szolgáltatástle nem mondja. A Szolgáltató jogosult a felfüggesztés ideje alatt aterhelést az online fizetési rendszernél – a Felhasználó értesítésenélkül – többször kezdeményezni. Sikeres terhelés esetén a Szolgáltatóa Felhasználót értesíti a megújulás folytán elérhetőszolgáltatásról.

A Fizetős Szolgáltatáskeretében a Felhasználó rendelkezésére bocsátott eredmények:

Rendszerüzenetek éselektronikus levél értesítések:

A szolgáltatások részét képezik aSzolgáltató által a Felhasználó regisztráció során megadott emailcímére küldött, az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoztató ésemlékeztető tartalmú elektronikus üzenetek. Ezek nem minősülnekhírlevélnek, ezeket a Felhasználó a Szolgáltatásra történőregisztrációt követően automatikusan kapja (fizetési emlékeztetők,fejlesztések, hibaüzenetek stb.). A leiratkozási lehetőség a hello@writengo.hue-mail címreküldött külön üzenettel lehetséges.

A Szolgáltató kizárja felelősségét aFelhasználó vagyonában beállott károk vonatkozásában, ideértve akárosult vagyonában beállott értékcsökkenést, az elmaradt vagyonielőnyt és a károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhezszükséges költségeket.

5. Felhasználóifiók törlése

Felhasználó bármikorjogosult regisztrációja törlésére. A Felhasználó a személyes profilján keresztül,vagy a Szolgáltatónak benyújtott igény alapján tudja kérvényezni a felhasználóiprofiljának a törlését.

A Szolgáltatás üzemeltetője jogosult aFelhasználó regisztrációját azonnali hatállyal megszüntetni, amennyibena Felhasználó súlyos szerződésszegést követ el. Ebben az esetben aSzolgáltatás üzemeltetője jogosult felmerült kárának megtérítésétkövetelni.

6. Vegyes rendelkezések

A Szolgáltatás üzemeltetőjének rendszere aFogyasztók aktivitásáról adatokat gyűjthet sütik (cookie) által melyeknem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadottegyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatásokigénybevételekor keletkező adatokkal.

A Szolgáltatás üzemeltetője jogosult aFelhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni,amennyiben a Felhasználó a regisztrációkor ehhez előzetesen,egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.

A Szolgáltatás üzemeltetője nem kötelesellenőrizni, hogy a Felhasználó által a regisztrációkor illetőlegegyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleghelytállóak.

A Felhasználó az önkéntes hozzájárulásátbármikor jogosult visszavonni. Amennyiben Felhasználó nem kíván akésőbbiek során elektronikus hírlevelet vagy egyéb reklám levelet kapni,Felhasználó az ilyen adatkezelésre vonatkozó önkéntes hozzájárulásáta hello@writengo.hu e-mail címre küldött ilyen tartalmú levelévelvisszavonhatja. A Szolgáltatás üzemeltetője a visszavonást követően aFelhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nemküld, továbbá törli a Felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozottfelhasználók adatai közül.

A fogyasztói panaszügyintézés írásbantörténik, a Szolgáltatás üzemeltetője fentiekben megjelöltügyfélszolgálatán.

A Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével egyidejűlegelfogadja, hogy a Szolgáltatás használata során alkalmazott weboldal logóját éscég nevét marketing célokra hasznosítsa a Write & Go weboldalán, illetve a Linkedinés Facebook oldalakon a Szolgáltatás népszerűsítésére.

7. Hatály és módosítás

A Szolgáltatás üzemeltetője bármikorjogosult a jelen Felhasználási Feltételek módosítására. Amódosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatjaa Felhasználókat. A módosítást követően bármely szolgáltatáshasználatával a felhasználó elfogadja a módosított FelhasználásiFeltételek rendelkezéseit.

8. Szolgáltatás felfüggesztése, megszüntetése

A Szolgáltatás üzemeltetője fenntartja ajogot arra, hogy a Szolgáltatást bármikor felfüggessze, illetőlegmegszüntesse.

A Szolgáltatás üzemeltetője a Szolgáltatásfelfüggesztése esetén köteles a Felhasználót a felfüggesztésrőlértesíteni, legkésőbb a felfüggesztést követő 10 munkanapon belül.

Amennyiben a Szolgáltatás üzemeltetőjemegszünteti a valamely Fizetős Szolgáltatás nyújtását és elérhetővétételét, köteles valamennyi Felhasználót erről tájékoztatni.

Fogyasztót nem illeti meg azelállási és felmondási jog.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (atovábbiakban: Rendelet) 20. § (2) bekezdése szerinti tizennégy (14) naposhatáridőn belüli indoklás nélküli elállási jog nem illeti meg afogyasztót.

A Rendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja szerinta Felhasználó által igényelhető Fizetős Szolgáltatás nem tárgyiadathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősül, melytekintetében Felhasználó tudomásul veszi, hogy a FizetősSzolgáltatás megrendelésének és megfizetésének időpontjában aSzolgáltatás üzemeltetője megkezdi a teljesítést, azazelérhetővé teszi a Felhasználó által megrendelt fizetett Szolgáltatástartalmát.

Felhasználó a FizetősSzolgáltatás megrendelésével nyilatkozik, hogy elveszíti a Rendelet 20. §szerinti elállási és felmondási jogát a Fizetős Szolgáltatásvonatkozásában.

A Felhasználó a Szolgáltatóvalszemben fogyasztói panasszal élhet.

Amennyiben a Felhasználó fogyasztói panaszát aSzolgáltató elutasítja, úgy a Felhasználó jogosult a Felhasználó lakóhelyevagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez isfordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele,hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje avitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányulókérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmébenmegjelölt békéltető testület illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozika fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Abékéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvitarendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennekeredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogokegyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésénekbiztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy avállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és afogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztókérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kellírásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat,távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzelis eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a nekicímzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartóstárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommaltörténő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagytartózkodási helyét,

b) a fogyasztóijogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintetttelephelyét,

c) ha afogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyettkérelmezett testület megjelölését,

d) a fogyasztóálláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azokbizonyítékait,

e) a fogyasztónyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozássalközvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

f) a fogyasztónyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testületeljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult,keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása irántikérelem előterjesztésére nem került sor,

g) a testületdöntésére irányuló indítványt,

h) a fogyasztóaláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot,illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztóbizonyítékként hivatkozik, így különösen a

vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panaszelutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére állóegyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, akérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebbinformáció itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
A területilegilletékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes BékéltetőTestületek elérhetőségei:

· Baranya MegyeiBékéltető Testület Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Telefonszám:06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152

E-mail:abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

· Bács-KiskunMegyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám:06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu Honlap:www.bacsbekeltetes.hu

· Békés MegyeiBékéltető Testület Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszám:06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

· Borsod-Abaúj-ZemplénMegyei Békéltető Testület Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099

E-mail:kalna.zsuzsa@bokik.hu

· BudapestiBékéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Telefonszám:06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

· CsongrádMegyei Békéltető Testület Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.Telefonszám: 06-62-554-250/118 Fax: 06-62-426-149

E-mail:bekelteto.testulet@csmkik.hu

· Fejér MegyeiBékéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

· Győr-Moson-SopronMegyei Békéltető Testület Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218

E-mail:bekeltetotestulet@gymskik.hu

· Hajdú-BiharMegyei Békéltető Testület Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

· Heves MegyeiBékéltető Testület Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15. Telefonszám:06-36-429-612 Fax: 06-36-323-615

E-mail:hkik@hkik.hu

· Jász-Nagykun-SzolnokMegyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306. Telefonszám:06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax:06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

· Komárom-EsztergomMegyei Békéltető Testület Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259

E-mail:szilvi@kemkik.hu

· NógrádMegyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A. Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

· Pest MegyeiBékéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331. Telefonszám:06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

· Somogy MegyeiBékéltető Testület Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6. Telefonszám:06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046

E-mail:skik@skik.hu

· Szabolcs-Szatmár-BeregMegyei Békéltető Testület Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750

E-mail:bekelteto@szabkam.hu

· Tolna MegyeiBékéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet Telefonszám:06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

· Vas MegyeiBékéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

· VeszprémMegyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116. Telefonszám:06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

· Zala MegyeiBékéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu