Adatkezelési tájékoztató

1. Az Adatkezelő adatai, elérhetősége:

A weboldal üzemeltetője aweboldalon vagy e-mail-ben megadott személyes adatok kezelője (továbbiakbanAdatkezelő): Intelli Soft Kft.

Elérhetőség: hello@writengo.hu

Postai cím: 2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 30

Adatvédelmi tisztségviselő: dr.Király Krisztián

Fogalmak:

· Felhasználó: az a természetes személy,aki a Honlapon megadott feltételek szerint regisztrált és érvényesregisztrációval rendelkezik.

· Látogató: az a természetes személy, aki a Honlapot megnyitjaés nem rendelkezik érvényes regisztrációval és nem fér hozzá a Szolgáltatáshoz.

· Fogyasztó: a Felhasználó és a Látogató személyekegyüttvéve.

· Fizetős szolgáltatás: a Szolgáltatásonfeltüntetett bármely olyan Szolgáltatás, amely kizárólag ellenértékfejében vehető igénybe.

2. Bevezetés:

Az Adatkezelő elkötelezett aweboldalt felkereső látogatók és ügyfelek személyes adatainakvédelmében kiemelten fontosnak tartja minden érintett információsönrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A személyes adatokatbizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai ésszervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.

Kötelezettséget vállal, hogya weboldal és kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett mindenadatkezelés megfelel a hatályos jogszabályok alapján jelentájékoztatóban meghatározott előírásoknak.

Amennyiben olyan kérdésmerül fel, amely jelen adatkezelési tájékoztató alapján nem egyértelmű aztlegfeljebb 15 napon belül vállalja az Adatkezelő annak a megválaszolását.

A Fogyasztó bármikor kérhettájékoztatást személyes adatai kezelésével kapcsolatban írásban(emailben, illetve a postai címre megküldött levélben) vagy szóban(telefonon).

3. Alkalmazott jogszabályok:

Adatkezelő kötelezettségetvállal arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos,különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknakmegfelelően végzi:

· Az Európai Parlament és aTanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetesszemélyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történővédelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EKrendelet hatályon kívül helyezés(általános adatvédelmi rendelet), vagymás néven GDPR: General Data Protection Regulation;

· 2011. évi CXII. törvény(Infotv.) az információs önrendelkezési jogról ésinformációszabadságról.

4. Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek:

Személyes adatai védelméhezfűződő jogai megsértése esetén jogorvoslati lehetőségért – amennyibenaz Adatkezelő a Fogyasztó többször jelzése ellenére sem szünteti megjogsértő magatartását – a Nemzeti Adatvédelmi és InformációszabadságHatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein:

· Hivatalos név: Postai cím:Telefonszám:

· Nemzeti Adatvédelmi ésInformációszabadság Hatóság (NAIH) 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébetfasor 22/c.

· +3613911400

· Email: ugyfelszolgalat@naih.hu Weboldal:www.naih.hu

5. A weboldalon kezelt adatok

A weboldal nyilvánostartalmát bárki – személyes adatai megadása nélkül – megtekintheti, atevékenység nem kötődik regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez.

A weboldal meglátogatása,használata során az alábbiakban felsorolt adatokat kezeli az Adatkezelő ajelen tájékoztatóban megfogalmazott célból és ideig, továbbá azadatkezeléshez fűződő jogai érvényesítését a következők szerint biztosítja:

6. Sütik (cookie) kezelése

Ez a weboldal sütikethasznál, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Acookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókatlát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjüka csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesekés hasznosak.

Mi a süti?

A süti (cookie) a weboldalmegnyitása és használata során a Fogyasztó által erre, az internetelérésére használt készülékén (számítógép, okostelefon) elhelyezettszöveges fájl, amely jellemzően a webszerver és az Fogyasztó készülékeközötti kapcsolatra vagy a weboldal működésére vonatkozó információkattartalmaz (például úgynevezett munkamenet vagy session azonosítót, amelyegy betűkből, számokból és egyéb írásjelekből álló egyedikaraktersorozat; a weboldal a Fogyasztó által történő megnyitásának,felkeresésének időpontját, stb.), s amelynek tartalmát alkalmanként –amíg a Fogyasztó a weboldalt böngészi vagy amikor később újbólmeglátogatja – a webszerver visszaolvassa onnan. A süti tartalmánaksegítségével képes a weboldal (szerver) a felhasználói élménytjavítani, illetve a weboldalon nyújtott szolgáltatásokat megvalósítani.Amikor például egy webáruházban vásárol, általában ilyen sütikalkalmazásával képes a webáruház megkülönböztetni egymástól éskezelni a folyamatban lévő vásárlásokat (pl.: a kosár aktuálistartalmát). Ha vásárlás közben esetleg megszakad az internetkapcsolata, aweboldal a korábban letárolt süti alapján tudja azt, hogy milyen termékettett be a kosarába, melyik terméket kereste, s amennyiben helyreállt akapcsolat, folytatni tudja a vásárlást ott, ahol éppen abbahagyta.

Honlap működéséhezszükséges sütik

Statisztikai és elemzéseksütik

Ezek a sütik lehetővé teszik,hogy az Adatkezelő mérje a látogatói forgalmat és adatokat kezeljen azadatbázisokban. Segítenek abban is, hogy megértsék, mely termékek éstevékenységek népszerűbbek, mint mások. Ezeket a sütiket is blokkolhatjaa Fogyasztó böngészőjében vagy használhatja ezt is:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Marketing, remarketing sütik

Ezek a sütik általábanmarketing, reklám és hirdetési tevékenységek miatt kerülnekbeállításra, abból a célból, hogy a felhasználók érdeklődési körétmonitorozzák, majd ennek megfelelően tudnak releváns hirdetéseketmegjeleníteni a weboldalon. Amennyiben nem engedélyezi a Fogyasztó ezeket asütiket, akkor a jövőben nem kap célzott hirdetéseket.

Az adatkezelés célja

A weboldalra látogatófelhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, illetvea felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak soránmegadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

A kezelt adatok köre

A weboldalon alkalmazott sütikegy része a weboldal működését támogató, úgynevezett funkcionálissütik, amelyek a weboldal felkeresésének időpontját, a munkamenetazonosítót és a munkamenetre vonatkozó egyéb, a weboldal programkódjaáltal értelmezhető információkat (szám- és karaktersorok) tartalmaznak.

A funkcionális sütikbentárolt információkat nem továbbítja az Adatkezelő harmadik fél számára.

A weboldalon alkalmazott sütikérvényessége többféle lehet. Vannak olyan sütik, amelyek érvényességelejár, amikor a Fogyasztó bezárja az oldalt az internet böngészőprogramjában, illetve van néhány olyan is, amelynek az érvényessége aweboldal által automatikusan generált módon egy meghatározott későbbiidőpontban jár le (pl.: 1 óra, egy év vagy még hosszabb időtartam).Ugyanakkor a hosszabb időre érvényes sütik tartalmához a weboldalkizárólag akkor férhet hozzá, ha a Fogyasztó újra felkeresi a weboldaltugyanarról a készülékről és ezeket a sütiket időközben nem töröltele arról.

Jogérvényesítés

A legtöbb internet böngészőprogram automatikusan engedélyezi a sütik használatát. Ön viszont ezt abeállítást bármikor megváltoztathatja, tilthatja és törölheti is asütiket. A készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet,azt megismerheti, megnézheti.

A sütik kezelésére,használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngészőprogramoknak általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság,adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű almenüben, sütivagy cookie néven van lehetősége.

7. Google Analytics szolgáltatás

A weboldallátogatottságának, forgalmi adatainak, illetve teljesítményénekelemzése, mérése céljából igénybe veszi az Adatkezelő a Google Analyticsszolgáltatást. A weboldalról összegyűjtött információk a Googleszámára automatikusan továbbításra kerülnek, viszont ezek nemtartalmaznak (nem is tartalmazhatnak!) személyes adatokat. Az összegyűjtöttés továbbításra kerülő információk a weboldal látogatóinakbeazonosítására nem, csupán a munkamenetek egymástól történőmegkülönböztetésére alkalmas statisztikai adatok.

Az adatkezelés célja: Aweboldal teljesítményének mérése, a használatára vonatkozóstatisztikák készítése érdekében a weboldalt felkereső látogatók,illetve munkameneteik egymástól való megkülönböztetése.

A kezelt adatok köre: A GoogleAnalytics szolgáltatás a weboldal teljesítményének mérésére, ahasználatára vonatkozó statisztikák készítéséhez sütiket használ,amelyek a szolgáltatás által értelmezhető.

Információkat (betűkből,számokból és egyéb írásjelekből álló egyedi karaktersorokat)tartalmaznak.

Az adatkezelés időtartama: AGoogle Analytics szolgáltatás által alkalmazott sütik érvényességetöbbféle lehet. Vannak olyan sütik, amelyek érvényessége lejár, amikor aFogyasztó bezárja az oldalt az internet böngésző programjában, illetve vannéhány olyan is, amelynek az érvényessége ennél is rövidebb (1 perc)vagy esetleg lényegesen hosszabb (pl.: 24 óra vagy például 2 év).Ugyanakkor a hosszabb időre érvényes sütik tartalmához weboldalunk – ésezen keresztül a Google Analytics szolgáltatás is – kizárólag akkorférhet hozzá, ha a Fogyasztó újra felkeresi weboldalunkat ugyanarról akészülékről és ezeket a sütiket időközben nem törölte le arról.

Jogérvényesítés: Amennyibennem szeretné, hogy a Google Analytics szolgáltatás a Fogyasztó weboldallátogatásáról adatokat gyűjtsön, lehetősége van azt megtiltani az errea célra használható program telepítésével és használatával.

A Google Analytics általalkalmazott sütik használatát – minden további sütivel együtt – szinténletilthatja. A készülékén tárolt sütik tartalmához bármikorhozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti és törölheti is.

A sütik kezelésére,használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngészőprogramoknak általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság,adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű almenüben, sütivagy cookie néven van lehetősége.

8. Kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatok

Weboldalon megtalálhatóelérhetőségek (közvetlen e-mail cím és kapcsolatfelvételi űrlap) bármelyikénfelveheti az Adatkezelővel a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel során megadottszemélyes adatait kizárólag a kapcsolatfelvevővel való kapcsolattartásrahasználjuk, azokat nem továbbítjuk. A kapcsolatfelvétellel egyben álalánosanhozzájárul a Fogyasztó, hogy hírlevelet és egyéb tájékoztató e-mailt küldjünk aszámára.

Az adatkezelés célja azügyfelekkel történő kapcsolattartás.

Érdeklődés, tájékoztatáskérése esetén önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EUáltalános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezésijogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény(Infotv.) alapján.

A kapcsolattartásra az alábbiadatok közül az Ön által önkéntesen megadottakat kezeljük:

Az adatkezelés időtartama: Akapcsolattartás céljából megadott személyes adatait a Kapcsolatfelvevőkéréséig tárolja és használja fel az Adatkezelő tájékoztatásra hírlevelekformájában.

Jogérvényesítés: Adataikezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken. Szinténbármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogypéldául hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettükazokat.

Adatai törlését is kérheti,s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanuleleget tesz az Adatkezelő.

9. Ingyenes webinár

Amennyiben a Fogyasztó jelentkezik egy webinárra, úgy a regisztráció soránbekért adatokat tárolja az Adatkezelő. A rögzített és tárolt e-mail címetvisszavonásig felhasználja az Adatkezelő tájékoztató e-mailek és hírlevelekküldésére.

10. Előfizetés

Amennyiben előfizető Fogyasztó a Write&Go szolgáltatására törvényielőírások miatt személyes adatainak egy részét és a kiállított számlákonszereplő adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelő ideig őrizzük (legalább10 évig, max 15 évig utolsó számla kiállításától számítva). A rögzített éstárolt e-mail címet visszavonásig felhasználja az Adatkezelő tájékoztatóe-mailek és hírlevelek küldésére.

11. Az adatok továbbítása

Személyes adatokat azokmegismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára az Adatkezelő nemadja át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítja, ha ehhezelőzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képezhet ez alól bizonyosesetek:

- egy esetleges hatóságivizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság (pl.: rendőrség,ügyészség, bíróság, stb.) hivatalos megkeresésére a megkereséscéljából szükséges adatokat kötelesek átadni. Ehhez az adat tulajdonosa különhozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényben meghatározott feladataaz Adatkezelőnek. ‍

- bizonyos személyes adatokat megosztaz Adatkezelő bizonyos szolgáltatásokat nyújtó, kiválasztott harmadik felekkel.Például a hírlevelek kiküldésére használt applikációval. Ha személyes adatokat osztanakmeg ilyen harmadik felekkel, az Adatkezelő megköveli tőlük, hogy ésszerűlépéseket tegyenek a velük megosztott személyes adatok védelme érdekében.Minden ilyen harmadik féllel adatfeldolgozási megállapodást köt az Adatkezelő.

- információkat oszt meg egyharmadik fél reklámcéggel is, amely hirdetéseket biztosít az Adatkezelőfelhasználóinak, de nem oszt meg velük semmilyen azonosítható személyekrevonatkozó információt. Az ilyen harmadik felek csak összesített és/vagyanonimizált információkat kapnak. Például, amikor a Fogyasztó a Szolgáltatásokathasználja, bizonyos technikai információkat, például az a Fogyasztó operációsrendszerének típusát és verzióját elküldjük a hirdetőnek, hogy a hirdetőkiválaszthassa, hogy melyik hirdetést mutassa meg a Fogyasztónak. Az ilyenösszesített információkat arra is felhasználhatja az Adatkezelő, hogy segítse ahirdetőket abban, hogy elérje az általuk megcélzott célközönséget.

12. Az Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata és elérhetősége

Az Adatkezelő fenntartja ajogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerintimódosítására, amely indokolt lehet a vonatkozó jogszabályok vagyadatkezelési tevékenység, az arra alkalmazott technológia megváltozásaesetén egyaránt. Amennyiben a módosítás az önkéntes hozzájárulásaalapján kezelt személyes adatait is érinti, akkor erről az Adatkezelő haladéktalanultájékoztatja, s személyes adatai további kezelését felfüggesztimindaddig, amíg ahhoz nem járul hozzá újra.

13. Biztonsági intézkedések

‍Megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazunk annakmegakadályozására, hogy a személyes adatok véletlenül elvesszenek,felhasználásra kerüljenek vagy illetéktelenül hozzáférjenek. A Fogyasztó személyesadataihoz való hozzáférést azokra korlátozzuk, akiknek valóban szükségük vanrá. A Fogyasztó adatait feldolgozó személyek kizárólag engedélyezett módonteszik ezt, és titoktartási kötelezettség terheli őket.

Személyes adatok védelmeérdekében titkosítást alkalmazunk. A gyűjtött vagy kapott valamennyi személyesadatot biztonságos szervereinken tároljuk.

Sajnos az interneten keresztültörténő információátvitel nem teljesen biztonságos. Bár az Adatkezelő mindentmegtesz a személyes adatok védelme érdekében, nem tudják garantálni a továbbítottadatok biztonságát; minden továbbítás a Fogyasztó saját kockázatára történik.Miután megkapta az Adatkezelő a személyes adatokat, szigorú eljárásokat ésbiztonsági funkciókat alkalmaz az Adatkezelő, hogy megpróbálják megakadályoznia jogosulatlan hozzáférést és az adatok megsértését.

Ha adatszegést észlel azAdatkezelő vagy annak gyanúja merül fel, előzetes értesítés nélkülfelfüggesztheti Szolgáltatásait.

14. Személyes adatok megőrzése

‍A személyes adatokat az Adatkezelő csak addig őrzimeg, amíg szüksége van rájuk azon célok teljesítéséhez, amelyekhez eredetileggyűjtötték őket. Bizonyos adatokat hosszabb ideig is megőrizhet az alkalmazandójogszabályoknak való megfelelés érdekében, illetve a csalás megelőzése és abiztonság növelése érdekében fennálló jogos érdekből.

15. A Fogyasztó jogai

‍Az adatvédelmi törvények értelmében az alábbijogokkal rendelkezik, amelyeket ingyenesen gyakorolhat. E jogok némelyikét azalkalmazás beállításain keresztül gyakorolhatja. Mások esetében előfordulhat,hogy kapcsolatba kell lépnie az Adatkezelővel. A Fogyasztó jogai a következők:

1. Hozzáférés a Fogyasztó személyes adataihoz és bizonyos egyéb kiegészítőinformációkhoz, amelyekkel ez a szabályzat már foglalkozik.

2. Követelheti, hogy az Adatkezelő kijavítsa a Fogyasztó által tároltszemélyes adataiban található hibákat.

3. Bizonyos helyzetekben kérheti a Fogyasztóra vonatkozó személyes adatoktörlését.

4. Megkapja a Fogyasztóra vonatkozó, a Fogyasztó által megadott személyesadatokat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban, ésbizonyos helyzetekben jogosult arra, hogy ezeket az adatokat harmadik félnektovábbítsa.

5. Bármikor tiltakozhat a Fogyasztóra vonatkozó személyes adatok közvetlenmarketing célú feldolgozása ellen.

6. Tiltakozhat a Fogyasztót érintő, automatizált eszközökkel hozott olyandöntések ellen, amelyek joghatással járnak a Fogyasztóra nézve, vagy hasonlóanjelentős mértékben érintik a Fogyasztót. Bizonyos egyéb helyzetekbentiltakozhat személyes adatainak további feldolgozása ellen.

7. Egyébként bizonyos körülmények között korlátozza a Fogyasztó személyesadatainak feldolgozását.